Półroczne sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2011