In Plus

Program Inwestycyjny In Plus został wycofany z oferty z dniem 30 grudnia 2016 r.

Od dnia 2 stycznia 2017 r. możliwe jest wyłącznie składanie dyspozycji (np. transferu środków, wpłaty składki dodatkowej) do obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych do dnia 30 grudnia 2016 r.


Kapitał na przyszłość

 • In Plus daje możliwość pełnej swobody inwestowania zgromadzonego kapitału. Można dokonać jednorazowej wpłaty,
  a w zależności od potrzeb także wpłat dodatkowych w dowolnym momencie.
 • In Plus to dostęp do palety wiodących funduszy, różnych TFI, w tym również wybranych subfunduszy Santander Prestiż
 • To możliwość swobodnej zmiany funduszy bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych.
 • Brak opłat wstępnych/dystrybucyjnych, co oznacza, że cała wpłacona przez Ciebie kwota zostanie zainwestowana
  w wybrane fundusze.
 • W przypadku zmiany Twojej sytuacji życiowej możesz wypłacić część zainwestowanych pieniędzy bez potrącania podatku
  od dochodów kapitałowych, jeśli łączna wartość wypłat nie przewyższa wartości wpłaconego kapitału.

Zabezpieczenie bliskich

 • In Plus to połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu możesz wskazać osoby, które w przypadku Twojej śmierci otrzymają środki zgromadzone w ramach Programu bez skomplikowanych formalności spadkowych, jak również bez potrącenia podatku od spadków i darowizn czy podatku od dochodów kapitałowych.
 • Twoi Bliscy otrzymają wówczas co najmniej wpłacony przez Ciebie kapitał, pomniejszony o częściowe wypłaty (jeśli takie nastąpiły) – nawet przy niekorzystnym przebiegu inwestycji.
 • Możesz wskazać dowolne osoby uposażone – również niespokrewnione – którym mają być przekazane środki bez podatku
  i postępowania spadkowego. Uposażonych można zmieniać w dowolnym momencie.

Ochrona majątku

 • W przypadku problemów finansowych środki zgromadzone w Programie In Plus są wolne od zajęć komorniczych do kwoty 75% wartości polisy.

Sprawdź notowania funduszy

Lista UFK w ramach Programu Inwestycyjnego In Plus

Nazwa Funduszu Typ Kurs jednostki Stopa 1 m-c Stopa 1 rok Stopa 2 lata Stopa 5 lat Wykres
UFK Santander Akcji Polskich A 50,74 5.12% 41.69% 36.07% 41.26% pokaż
UFK Allianz Polskich Akcji A 650,37 2.8% 34.55% 23.01% 37.24% pokaż
UFK Generali Korona Akcji - 194,15 -22.84% -17.67% 4.25% -16.99% pokaż
UFK Santander Zrównoważony Z 38,03 1.44% 21.97% 21.97% 20.58% pokaż
UFK Allianz Zrównoważony Z 160,84 2.09% 31.87% 30.72% 28.15% pokaż
UFK Santander Stabilnego Wzrostu S 37,20 0.27% 14.78% 19.08% 14.22% pokaż
UFK Generali Korona Zrównoważony - 299,65 -23.33% -21.75% -9.33% -11.2% pokaż
UFK Allianz Stabilnego Inwestowania S 334,71 1.14% 22.58% 24.69% 22.51% pokaż
UFK Allianz Globalny Obligacji D 235,95 -0.55% 9.72% 14.63% -0.34% pokaż
UFK Santander Obligacji D 24,36 -1.34% 8.12% 20.65% 9.48% pokaż
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy G 35,01 0.2% 8.52% 16.51% 14.19% pokaż
UFK Santander Prestiż Akcji Polskich A 2250,31 4.83% 41.09% 36.01% 54.64% pokaż
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych D 1544,25 0.07% 12.17% 13.53% 13.43% pokaż
UFK Santander Prestiż Obligacji Skarbowych D 1546,80 -1.37% 8.12% 20.09% 9.38% pokaż
UFK Allianz Małych Spółek A 228,94 3.78% 26.33% 19.1% 62.35% pokaż
UFK Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy G 1247,51 0.2% 8.49% 16.54% 14.08% pokaż
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich A 1644,16 0.92% 11.42% 24.94% 31.7% pokaż
UFK Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych A 1264,85 -0.23% 22.68% 15.29% 20.9% pokaż
UFK Allianz Globalnych Akcji A 161,20 -0.39% - - - pokaż
UFK Allianz Dochodowy G 126,39 0.15% - - - pokaż

Jak sprawdzić wartość inwestycji?

Wartość inwestycji można sprawdzić w placówce Santander Bank Polska S.A. oraz w kanale elektronicznym Santander internet (dla klientów, którzy zawarli odpowiednią umowę usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska).

Ponadto, mając informacje o liczbie zarachowanych jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, można łatwo obliczyć wartość rachunku. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć tą liczbę przez aktualną wartość jednostek. Wartość ta może zmieniać się codziennie. Bieżącą wartość jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych można zawsze sprawdzić na stronie internetowej.

Informacje o terminach realizacji alokacji, transferów i wypłat

Terminy rozliczenia poniższych dyspozycji są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, poza uregulowanymi tam przypadkami szczególnymi, wynoszą one:

 • alokacja składki - składka jednorazowa oraz składki dodatkowe są alokowane najpóźniej 5 dnia wyceny od dnia ich zapłacenia (według wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny), przy czym dniem zapłaty składki jest dzień zaksięgowania składki na rachunku bankowym ubezpieczyciela
 • transfer środków - jest dokonywany najpóźniej 6 dnia wyceny od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 2 dnia wyceny; zarachowanie jednostek wg wartości najpóźniej z 4 dnia wyceny)
 • wypłata - realizacja wypłaty częściowej lub całkowitej dokonywana jest w terminie do 9 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny).

Informacja o aktualnych wysokościach opłat i limitów

Aktualne wysokości opłat i limitów w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych w poszczególnych przedziałach czasowych. Datę złożenia wniosku można odnaleźć na dokumencie wniosku.

Data złożenia wniosku

01.11.2016 r. - 30.12.2016 r.

11.07.2016 r. - 31.10.2016 r.

01.01.2016 r. - 10.07.2016 r.

30.04.2014 r. - 31.12.2015 r.

01.08.2013 r. - 29.04.2014 r.

01.07.2013 r. - 31.07.2013 r.

08.04.2013 r. - 30.06.2013 r.

08.10.2012 r. - 07.04.2013 r.

01.05.2012 r. - 07.10.2012 r.

01.02.2012 r. - 30.04.2012 r.

04.04.2011 r. - 31.01.2012 r,

26.08.2009 r. - 03.04.2011 r.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 11 lipca 2016 roku do 31 października 2016, wynikają z decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części niektórych opłat, podjętej na podstawie § 18 ust. 3 OWU i oparte są na Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/2/2016.

Decyzją ubezpieczyciela wprowadzono następujące obniżki: zawieszono w części pobieranie opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ten sposób, że opłata ta będzie pobierana w obniżonej o 50% wysokości, a zawieszenie to dotyczyć będzie opłaty pobieranej w okresie od 11 lipca 2016 roku do dnia 31 października 2017 roku.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 lipca do 31 lipca 2013 roku, wynikają z decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części niektórych opłat, podjętej na podstawie § 18 ust. 3 OWU i oparte są na Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/1/2013.

Decyzją ubezpieczyciela wprowadzono następujące obniżki:

1) zawieszono pobieranie opłaty za wypłatę,
2) zawieszono w części pobieranie opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ten sposób, że opłata ta będzie pobierana w obniżonej o 30% wysokości, a zawieszenie to dotyczyć będzie opłaty pobieranej w okresie od 1 lipca 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 8 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku, wynikają z decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części niektórych opłat, podjętej na podstawie § 18 ust. 3 OWU i oparte są na Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/1/2013.

Decyzją ubezpieczyciela wprowadzono następujące obniżki:

1) zawieszono pobieranie opłaty za wypłatę,
2) zawieszono w części pobieranie opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ten sposób, że opłata ta będzie pobierana w obniżonej o 30% wysokości, a zawieszenie to dotyczyć będzie opłaty pobieranej za okres od 8 kwietnia 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 8 października 2012 r. do 7 kwietnia 2013 roku, wynikają z Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/2/2012 oraz decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części, na podstawie § 18 ust. 3 OWU, pobierania opłaty za wypłatę w ten sposób, że opłata za wypłatę w odniesieniu do wartości środków wypłacanych z rachunku jednostek, przypadającej na odliczone z tego tytułu jednostki funduszu posiadane przez okres do jednego roku ubezpieczenia włącznie pobierana będzie w obniżonej wysokości, tj. w wysokości 1% wartości wypłacanych środków.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 7 października 2012 r., wynikają z Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/2/2012.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r., wynikają z Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/1/2012.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012r., wynikają z Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/1/2011 oraz decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części, na podstawie § 18 ust. 3 OWU, pobierania opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ten sposób, że:

 • opłata za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pobierana będzie w obniżonej wysokości,
 • zawieszenie to dotyczy opłat pobieranych w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do odwołania.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Informujemy, że aktualne wysokości opłat i limitów, w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych przed dniem 4 kwietnia 2011 r., wynikają z Tabeli Opłat i Limitów o sygnaturze: TOiL/InPlus/1/2009 oraz decyzji ubezpieczyciela o zawieszeniu w części, na podstawie § 18 ust. 3 OWU, pobierania opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ten sposób, że:

 • opłata za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pobierana będzie w obniżonej wysokości,
 • zawieszenie to dotyczy opłat pobieranych w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do odwołania.

Decyzją ubezpieczyciela zmniejszono limit minimalnej składki dodatkowej do 300 zł.

Sprawozdania finansowe


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00